Friday, May 3, 2013

ဝ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရရွိေန

                                                             Photo Credit By Online

(Vancouver Sun မွ 2 May 2013 ရက္စြဲပါ China gets behind Burmeserebels’ fight ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

              တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိခြဲထြက္ေရးသူပုန္အုပ္စုအားဒုံးက်ည္လက္နက္
တပ္ဆင္ထားေသာစစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အဆုိပါသတင္းအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကုိ ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Jane’s Information Groupကတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားအဆုိအရတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ Mil Mi-17 Hip အမ်ိဳးအစား ရဟတ္ယာဥ္ ၅ စင္းကုိေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ညီညြတ္ေသာ ဝ တပ္မေတာ္(UWSA) ထံသုိ႔ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

 ထုိသုိ႔ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ေထာက္ပံ့သည္ဟူေသာ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားမွာျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က UWSA ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ UWSA သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ၎တုိ႔၏ နယ္ေျမကုိ ကာကြယ္ေနသည့္လက္နက္ကုိင္သူ
ပုန္အုပ္စုျဖစ္ၿပီး တပ္သားအင္အား ၃၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္လက္နက္အျပည့္အစုံရွိသည့္ တုိက္ခုိက္ေရးသမား
မ်ားလည္းရွိသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားကုိေလ်ာ့က်
ေစေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေဆာ္ၾသမႈမ်ားကုိလတ္တေလာကာလမ်ားအတြင္း အရွိန္ျမွင့္တင္လုပ္ကုိင္လ်က္
ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္လည္း Mi-24P Hind အမ်ိဳးအစားတုိက္ခုိက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူထားသည္။

 TY-90 ေဝဟင္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ Mi-17အမ်ိဳးအစားရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳ
မႈေၾကာင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္အစုိးရစစ္တပ္၏ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိေကာင္းစြာအဟန္႔အတားျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕ကုိအခုိင္
အမာေထာက္ပ့ံမႈေပးခဲ့ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ဝတပ္ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ
ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေျခကုပ္ယူလႈပ္ရွားေနေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ဝ တပ္ဖြဲ႕အား လက္နက္အေျမာက္အျမားအပါအဝင္ ႀကီးမားေသာေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးေနျခင္း
သည္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကုိဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမျပဳေရးဟူသည့္ တ႐ုတ္ျပည္၏
မူဝါဒႏွင့္လုံးလုံးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ တိဘက္ႏွင့္ ဇီဂ်န္းျပည္နယ္မွခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားကုိ ျပည္ပ
အေထာက္ပံ့မ်ား မရယူႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တားေနသည့္ေဘဂ်င္းအစုိးရအတြက္သိသာေသာဂယက္႐ုိက္
ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။

ဝ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပးပုိ႔ ေထာက္ပံ့ရာတြင္လာအုိႏုိင္ငံဘက္မွတစ္ဆင့္ပုံဖ်က္၍ေပး
ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေဒသတြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကဆုိသည္။ထုိ႔ျပင္ အျခားေသာသတင္းရင္းျမစ္
မ်ားအဆုိအရ အဆုိပါ လမ္းေၾကာင္းမွပင္ ပမာဏမ်ားျပားေသာစစ္လက္နက္မ်ားႏွင့္စစ္သုံးယာဥ္မ်ားကုိ
ယမန္ႏွစ္အတြင္း ေပးပုိ႔ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ဝ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့သည္မွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အေရးႀကီးေသာစီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
တည္ေထာင္ထားသည့္ တ႐ုတ္အစုိးရအတြက္လွည့္ကြက္မ်ားေသာ မူဝါဒတစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပမာဏမ်ားျပားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားဝယ္ယူလ်က္ရွိၿပီး
ျမန္မာသည္တ႐ုတ္အတြက္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ရာေစ်းကြက္ႀကီး
တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  ထုိ႔ျပင္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေဒသမွ တရုတ္အေနာက္ပုိင္း
ယူနန္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုကုိလည္း
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေကအုိင္ေအတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အစိုးရတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား လတ္တေလာ
ကာလမ်ားအတြင္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဒုကၡသည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ျပည္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္
ခုိလႈံသြားၾကရာတ႐ုတ္အစုိးရမွာ မ်ားစြာ ထိတ္လန္႔သြားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေဒသတြင္းတုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚမႈက တ႐ုတ္ျပည္၏ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းႀကီးကုိၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕ကုိလက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ယင္းတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္
ေမွ်ာ္လင့္ထားပုံရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕အၾကား သမုိင္းေၾကာင္းအရခုိင္မာၿပီး သံေယာဇဥ္ႀကီးမားေသာ
ဆက္ဆံေရးရွိေနျခင္းမွာ နယ္စပ္ေဒသမွတုိင္းရင္းသားခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
အေပၚတ႐ုတ္အစုိးရ၏ ခုိင္မာေသာ ေထာက္ပ့ံမႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဝ တပ္ဖြဲ႕ကုိ စစ္ေရးအရေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ကိစၥတြင္ေဘဂ်င္းဗဟုိအစုိးရပါဝင္ပတ္သက္မႈ
မရွိဘဲ တ႐ုတ္အေနာက္ပုိင္းေဒသမွျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကစီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္
ဟန္ရွိပါသည္။

 

No comments:

Post a Comment