Tuesday, April 30, 2013

စကၤာပူအိပ္ခ်ိန္းကျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာလုပ္ငန္းႏွင့္႐ွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ကို ျငင္းဆိုလိုက္အျပီးတြင္ Aussino ကုမၸဏီရွယ္ယာေစ်းမ်ားထိုးက်


(29 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Aussino plunges after SGX rejects deal with Myanmar-linked firm သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

          စကၤာပူအိပ္ခ်ိန္းက Aussino စီးပြားေရးအုပ္စုလီမိတက္၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈ       ျပဳလုပ္ထားသည့္    စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည္႔ ကုမၸဏီျဖင္႔ စကၤာပူ ေဒၚလာ ၇၀ မီလီယံ (US 57 မီလီယံ) တန္ဖိုးရွိ ႐ွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ခ်လိုက္ျပီးေနာက္ ၎၏ရွယ္ယာေစ်းမ်ား တစ္ဝက္ေက်ာ္အထိ ထိုးက်သြားခဲ့သည္။ 

          ရွယ္ယာမ်ားသည္ ၅၈%အထိ ထိုးက်သြားခဲ့ၿပီး စကၤာပူေဒၚလာ ၀.၀၇၁ သာရွိေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ ကုန္သြယ္မႈပိတ္ဆို႕ျခင္းအား ရုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက အနိမ့္ဆံုးေစ်း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာရက္ ၃၀ အတြင္း  ၁၁၄ မီလီယံနီးပါးအထိ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္း
ဝယ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ပမာဏ၏ ၁၉ ဆရွိခဲ့သည္။

          စကၤာပူ အိပ္ယာပစၥည္းလက္လီေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္   မႏွစ္က ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာမက္စ္ျမန္မာအုပ္စု၏ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း မ်ား ကိုဝယ္ယူရန္ ရွယ္ယာအသစ္မ်ားထုတ္ေရာင္း ေပးလိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားအျပီးတြင္ Aussino ရွယ္ယာမ်ား အတက္ျပခဲ့ဖူးသည္။

          ယင္း လႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းသာေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ Aussino ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိသည္႔ ႐ွယ္ယာ႐ွင္   ျဖစ္လာလိမ့္မည္  ျဖစ္သည္။  ကုမၸဏီသည္  ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အပယ္ခံ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္  လာျပီျဖစ္သည့္   အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္သံုး ဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

          သို႕ရာတြင္ Aussino က “အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ ေသာ ေၾကာင့္ စကၤာပူအိပ္ခ်ိန္းသည္ေလွ်ာက္လႊာကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးျခင္း ဆက္မလုပ္ႏိုင္” ဟု တနလၤာေန႔ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

          စကၤာပူအိပ္ခ်ိန္းကဦးေဇာ္ေဇာ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ sanction စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ   ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသို႕ပါဝင္ေနရသည္မွာရွင္းလင္းမႈ မရွိေၾကာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

          ၎ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က အဓမၼေျမသိမ္း မႈမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား၌ ပါဝင္ေနသကဲ့သို႕တိုင္းျပည္၏ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု စကာၤပူအိပ္ခ်ိန္း ကဆိုသည္။

          စကၤာပူအိပ္ခ်ိန္းက   ႐ွယ္ယာေရာင္းဝယ္ေရအဆိုျပဳမႈၿပီးေနာက္ Aussino ၏လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္  ေျမေနရာရယူျခင္းႏွင့္     အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏  sanction    စာရင္းတြင္ ရွိေနေသး ေသာဦးေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္တြင္ ေငြသားအေျမာက္အမ်ား ထည္႔ဝင္မည္႔ကုမၸဏီ၏ အစီ အစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သူ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုေျပာျပခဲ့သည္။

          “သူတို႕ေၾကညာခ်က္ကိုအေျခခံျပီး ေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႕ဟာ အစီအစဥ္ကိုခြင္႔ျပဳမယ္႔သေဘာ မ႐ွိပါဘူး။   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ရွယ္ယာေစ်းေတြအမ်ားၾကီးတက္လာခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သူတို႕ရွယ္ယာေတြကိုအျမန္ျပန္္ေရာင္းေနၾကတယ္”ဟု ကုန္သည္တစ္ဦးကဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment