Saturday, April 27, 2013

အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းတာမႈမ်ားပါဝင္သည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးစတင္

                                                        Photo Credit By Firstpost World


(26 April 2013 ရက္စြဲပါ Zeenews မွ US begins ‘Calibrated’ defense engagement with Myanmar ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ အာဏာအျပည့္အဝရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိသည္ဟု ေကာင္းစြာသိရွိထားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ရန္သတိထား၍ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပင္တဂြန္ တာဝန္ ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အေလးအနက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည့္အေလွ်ာက္ ဆက္ဆံေရးသည္ အစပထမအားျဖင့္ စစ္ေရးႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္သာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးအတြက္ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္အျမန္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏တိုးတက္မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ တိုင္းတာမႈေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈအစီအစဥ္ရဲ႕ ကနဦးအဆင့္မွာပဲရွိပါေသးတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဖြဲ႕စည္းမႈ ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ဒီဇိုင္း ဆြဲထားတာပါ”ဟု ပင္တဂြန္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Cathy Wilikinson က သတင္းေအဂ်င္စီတစ္ခုသို႔ ယမန္ေန႔ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ပထမအဆင့္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီ/ေဘး အႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး ပံုစံမ်ားအေပၚ အာ႐ံုျပဳမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီပထမအဆင့္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တပ္မေတာ္အရာရွိေတြဟာ အေမရိကန္စစ္တပ္ အရာရွိနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္နဲ႔ အက်င့္စာရိတၱဆိုင္ရာစံေတြကို ထိေတြ႕ႏိုင္ေအာင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ ရွာေပးမွာပါ”ဟု အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယခင္အမည္ Burma ဟုသာ ညႊန္းဆိုခဲ့ၿပီး ကမာၻေပၚ တြင္ Burma ဟု သာ ေခၚဆိုဆဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။

“ဆက္ဆံေရးအစီအစဥ္မွာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို တိုင္းတာမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ စစ္တပ္နဲ႔အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီမ်က္ႏွာစာမွ တိုးတက္မႈေပၚမွာမူတည္ၿပီး နယ္ပယ္ေတြသတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အခုထိ ေတာ့ ကနဦးလႈပ္ရွားမႈေတြကို APCSS က စပြန္ဆာေပးတဲ့ပြဲေတြနဲ႔ပဲ ကန္႔သတ္ထားပါေသးတယ္။ ပါဝင္လိုတဲ့ အဆိုျပဳမႈ မွန္သမွ် ဥပေဒအရ၊ မူဝါဒအရ သံုးသပ္မႈေတြလုပ္ၿပီးမွ လက္ခံမွာပါ” ဟု Wilkinson ကေျပာပါသည္။

APCSS ဆိုသည္မွာ ဟာဝိုင္ရီကၽြန္း၊ ဟိုႏိုလူလူရွိကာကြယ္ေရးဌာနမွ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Asia-Pacific Center for Security Studies ဟု အမည္ရွိပါသည္။ APCSS သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီး၊ အေမရိကန္ႏွင့္အာရွ-ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္တပ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကို ဟာဝိုင္ယီႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ တစ္ခြင္တြင္က်င္းပေသာ အမႈေဆာင္အဆင့္ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြ အစီအစဥ္မ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္မွ ေမလ ၃ ရက္အထိ ေဘာ္စတြန္တြင္က်င္းပမည့္ ေတာင္ အာရွေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရး(South Asia Leaders water security)အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံစံုအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ အရပ္သားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္မည့္အရပ္သား တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးမွာ သစ္ေတာဌာနေရေစေရလဲ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္ မွ ျဖစ္ပါသည္။

     ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ လံုၿခံဳေရးက႑ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး   ႏိုင္ငံစံု အလုပ္႐ံု   ေဆြးေႏြးပြဲတက္ ေရာက္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ ၎အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လံုၿခံဳေရးက႑အတြက္အေကာင္းဆံုး လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အရပ္သား-စစ္တပ္- ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အာ႐ံုျပဳေဆြး ေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလုိင္ ၂၉ မွ ၾသဂုတ္ ၂ အထိ ဟိုႏိုလူလူရွိ APCSS တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ သည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ APCSS သည္ အဆင့္ျမင့္လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သင္တန္းေပးလ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ အာဆီယံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တစ္ဦးတက္ေရာက္ေနပါသည္။

ဇူလိုင္လတြင္ ၈-၁၂ ထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံစံုေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းအရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု လက္ခံက်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လံုၿခံဳေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို အဓိကအာ႐ံုျပဳ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိေရာက္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment