Thursday, April 25, 2013

ျမန္မာ့ တိုက္ပြဲေခၚသံ

(20 April 2013 ရက္စြဲပါ Cyprus Mail မွ Gwynne Dyer ေရးသားေသာThe Battle
for Burma သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

              ျပီးခဲ့ေသာလက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္ဆန္႕က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္
 လုပ္ရပ္မ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမိတၳီလာျမိဳ႕အထိကူးစက္ျပန္႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။

              ျပီးခဲ့ေသာလကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ေန႕၌ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားၾကားတြင္ထိုင္
လွ်က္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကိုၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့သည္။ 
             သူမသည္ လူအမ်ားၾကားတြင္ သူေတာ္စင္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႕ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးလူ ၄၀
ေသဆံုးကာလူေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရေသာ မိတၳီလာ ကိစၥကိုမူတစံုတရာေျပာၾကားျခင္း
မရွိေပ။
             မႏွစ္ကတုန္းကလည္းရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ပိုမိုဆိုးရြားေသာရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္ဆန္႕
က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုသူမအေနျဖင့္ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်မႈမျပဳခဲ့ေပ။

              သို႕ေသာ္ ယင္းအုပ္စုသည္ စစ္တပ္ကပံုေဖာ္သကဲ့သို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွတရားမဝင္ခိုးဝင္လာသူမ်ား
ဟူ၍မူဆင္ေျခပါးပါးေလးသူမထားခဲ့သည္။စစ္တပ္အေနျဖင့္ သူတို႕၏ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ
အားပယ္ဖ်က္ခဲ့လွ်င္ပင္မူသူတို႕သည္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
                     ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္စြပ္စြဲမႈသည္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာလိမ္ညာမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။
ရခိုင္မွတ္တမ္းတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားပထမဆံုးစတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္ကျဖစ္ေသာ္လည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူထိုကိစၥကိုဘာမွမေျပာခဲ့ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က“ကၽြန္မတို႕မွာ
ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒကဘာ၊ ဘယ္သူေတြကိုႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရမယ္ ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ရွိျပီးသားျဖစ္ပါတယ္”ဟုသာေရရြတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

              သို႕ေသာ္လည္းမိတၳီလာအျဖစ္အပ်က္မွာမူ ျခားနားေပ သည္။မိတၳီလာျမိဳ႕၏ လူဦးေရသံုးခ်ိဳး
တစ္ခ်ိဳးရွိေသာမူဆလင္မ်ားသည္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမဟုတ္ေပ။ သူတို႕သည္ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆိုသည္ကိုလည္း
အျငင္းပြားစရာမရွိေပ။

            မိတၳီလာတြင္အေျခစိုက္ထားေသာ အင္အားၾကီး စစ္တပ္လည္းရွိေနသည္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ရက္တာ
အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ အတြင္းစစ္တပ္မွာ မူဆလင္မ်ားအားအကာအကြယ္ေပးကူညီခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ေပ။
တစ္ခါထပ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ လည္းျဖစ္ခဲ့ သည္မ်ားအေပၚ ကန္႕ကြက္မႈ မျပဳခဲ့ေပ။
ဤေနရာတြင္မည္သို႕ ဆက္ျဖစ္ၾကဦးမည္နည္း။

           ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရွည္လ်ားေသာကစားပြဲတစ္ခုကိုဆက္လက္ကစားေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲအထိမည္သို႕အေျဖထြက္လာမည္ကိုလည္း
ကၽြႏု္ပ္တို႕မသိႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ျပီးျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ
ကိုေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ တျဖစ္လဲသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအားႏွစ္ေပါင္း ၅၀
ၾကာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွအရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႕ ျပန္ေရာက္ေစလိုေသာဆႏၵရွိေသာ္ျငားလည္းျမန္မာ့
ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကိုအဓိကေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားလိုေသာရည္ရြယ္
ရင္းရွိသည္။

            ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္တပ္အာဏာကိုရုတ္သိမ္းလိုေသာအဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာတိုင္းျပည္၏အပယ္ခံ
အေျခ အေနကို အဆံုးသတ္လိုျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏လာဘ္စားမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတို႕၏
အက်ိဳးရလာဒ္အေနျဖင့္တိုင္းျပည္သည္ ေဒသတြင္းအဆင္းရဲဆံုးတိုင္းျပည္အျဖစ္ကာလၾကာရွည္ေနခဲ့ရျပီး
ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သူ႕အေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အေနအထားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ျမင့္မားေနေစခ်င္သည္မွာမူ အေၾကာင္းျပခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။

            အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာသူ၏ ယခင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အတိတ္က က်ဴးလြန္
ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ တရားစြဲခံရျခင္းမွအကာအကြယ္မေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ၎တို႕ကသူ႕အား  ျဖဳတ္ခ်
ပစ္မည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ခုမွာစစ္တပ္ကိုဗမာအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးထိန္းသိမ္းေရး
ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚရိုက္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

             ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ရွိသည့္အနက္သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ကာအမ်ားစု
မွာဧရာဝတီျမစ္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကသည္။ နယ္စပ္လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာမူရွမ္း၊
ကခ်င္၊ ကရင္၊ မြန္ တို႕ကဲ့သို႕လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအုပ္စုၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

             ၎တို႕မွ အမ်ားစုသည္အတိတ္ကစစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမူဝါဒ   အားဆန္႕
က်င္တိုက္ခိုက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။တင္းက်ပ္ေသာ အရပ္သားအစိုးရတရပ္သည္ တိုင္းျပည္ကို တစုတ
စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္မည္ဟုစစ္တပ္ကမယံုၾကည္ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူတို႕သည္အာဏာ
ကိုလံုးလံုးလက္လႊတ္ရန္ မရည္ရြယ္ ထားေပ။ 
      သို႕ေသာ္လည္းယခုအေျခအေနအရဆိုလွ်င္ မႏွစ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၏အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄ေနရာစာရွိသည့္အနက္ ၄၃
ေနရာအႏိုင္ရခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာျဖစ္မည္ဆိုသည္မွာေသခ်ာေနျပီျဖစ္သည္။

          စစ္တပ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ားကို ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရိုးရွင္းစြာပင္
ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။စစ္တပ္အေနျဖင့္ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ႏိုင္ငံေရးအရထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္
လာေစရန္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြလာျပီး တစ္ခုေသာထင္ရွားသည့္နည္းလမ္းမွာစစ္တပ္သည္အႏၱရာယ္
ေပးႏိုင္ေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္၍ျမန္မာတိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးမျပိဳကြဲေစရန္ ကာကြယ္ေပးသူအေနျဖင့္ေနရာယူရန္ျဖစ္သည္။ 

          သို႕ဆိုလွ်င္လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အႏိုင္ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ယံုၾကည္ေနသည္။   အမွန္တကယ္ခြဲထြက္လိုေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္သာရွိၾကျပီးလူမ်ားစုျမန္မာတို႕၏ မ်က္ကြယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

         သို႕ေသာ္လည္းမူဆလင္ (၅%)၊ တရုတ္(၂.၅%) ႏွင့္ အိႏၵိယ/ ဟိႏၵဴ (၁.၅%) တို႕မွာမူျမန္မာလူမ်ိဳး
လူမ်ားစုတို႕၏ၾကားထဲတြင္ အနီးကပ္ေနထိုင္လွ်က္ ရွိၾကသည္။ယခုထိမူမူဆလင္မ်ားကိုသာပစ္မွတ္ထား
ၾကေသာ္လည္းပထမဆံုးရခိုင္တြင္ျဖစ္ပြားေသာရိုဟင္ဂ်ာဆန္႕က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္ကတည္းကပင္စစ္တပ္ကိုၾကံရာပါျဖစ္သည္ဟုသံသယရွိစရာအေၾကာင္းရွိပါသည္။

           ယခုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတနံတလ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမူဆလင္ဆန္႕က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ စစ္တပ္က    ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာေသခ်ာသြားျပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္
မူဆလင္မ်ားအေပၚ ခုခံကာကြယ္၍ ေျပာဆိုလိမ့္မည္၊ထိုအခါသူမသည္လူမ်ိဳးၾကီးျမန္မာမ်ား၏ သူမအေပၚ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကိုဆံုးရံႈးလိမ့္မည္ဟုအတိအက်ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

             ဤသည္ကိုသိေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယခုထိဆိတ္ဆိတ္သာေနေနကာ ထုိကိစၥ
အားလံုးကို ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရျပီးမွသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလိမ့္မည္ဟုခန္႕မွန္း
ေတြးေတာရပါသည္။ ဤသည္မွာအမွားအယြင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

             ကာလရွည္ၾကာအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီသို႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ လူမ်ိဳး
ေရးတိုင္းရင္းသားအေရးရႈပ္ေထြးလွေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အမွန္ပင္သိမ္ေမြ႕နက္နဲလြန္းပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား လမ္းျပေပးသကဲ့သို႕ရွိေသာနမူနာယူစရာလတ္တေလာဥပမာႏွစ္ခုရွိပါသည္။
တစ္ခုမွာ ၁၉၉၁ က ကြန္ျမဴနစ္ ယူဂိုစလားဗီးယားႏိုင္ငံ၏ အဆံုးသတ္ျဖစ္သည္။

             Slobodan Milosevic ဦးေဆာင္ေသာ ဆားဘီးယားကြန္ျမဴနစ္အီလစ္မ်ားသည္အျခားေသာလူမ်ိဳး
မ်ား အေပၚ ဆာဘီးယား၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအသံုးခ်ကစားျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႕၏ လက္ရွိအာ
ဏာကို ထိန္းသိမ္းရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ရလဒ္မွာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာစစ္ပြဲႏွင့္ယူဂိုစလားဗီးယားျပည္ေထာင္
စုႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံငယ္ ၇ ခုအျဖစ္သို႕ျပိဳကြဲသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

             အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏    ပိုမိုရႈပ္ေထြးေပြလီေသာစိတ္ပ်က္ဖြယ္ တိုင္းရင္း
သား ေရးရာကိစၥပင္ျဖစ္သည္။အုပ္ခ်ဳပ္သူလူျဖဴလူနည္းစုသည္ အလိုအေလ်ာက္ပင္အာဏာကို လက္ေလ်ာ့
ေပးခဲ့ျပီးနယ္လဆင္မင္ဒဲလား၏ African National Congress သည္ႏိုင္ငံေရးလက္စားေခ်မႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

             ရလဒ္မွာေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သြားျပီး ယခုထိစည္းစည္းလံုးလံုး
ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိ ေနသည္။ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္သူမမည္သည့္
လမ္းေၾကာင္းက သြားလိုသည္ ဆိုသည္ကိုဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment