Tuesday, April 23, 2013

ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္


 
(ဥေရာပသမဂၢေကာင္စီ၏ ၂၀၁၃ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႕က လူဇင္ဘတ္တြင္ က်င္းပေသာ ၃၂၃၆ ေျမာက္
 ႏိုင္ငံျခားေရးရာအစည္းအေဝးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

၃၂၃၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးလူဇင္ဘတ္၊ ၂၀၁၃ ဧျပီ ၂၂ ရက္ေကာင္စီ
သည္ ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္

၁။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သိသာထင္ရွားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ၍
 ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အားေကာင္းေသာ လႊတ္ေတာ္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အစိုးရ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊
 က်န္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။

၂။ အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္အေလ်ာက္ အျမဲတမ္း ပါတနာရွစ္အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚျပီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္
 ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ေကာင္စီသည္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈကို နဂိုအတိုင္း ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားသည္မွ လြဲ၍ အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈအားလံုးကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 

၃။ အီးယူသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဖာ္ထုတ္
ကိုင္တြယ္ရန္ အေရးၾကီးေသာ စိတ္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္ ဆိုသည္ကို သိနားလည္ပါသည္။ အီးယူ
သည္ အစိုးရႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ သက္
     ဆိုင္ေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအပါအဝင္ႏွင့္ ပံုမွန္ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။       ကာလၾကာရွည္      မတူကြဲျပားေနမႈမ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္
     ကိုင္တြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရန္ပြဲမ်ား
     ရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။လက္ရွိဒီမိုကရက္တစ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျပီး အသြင္
     ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပည့္ျပည့္ဝဝျဖစ္ရန္ ေရွ႕သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထိုေနရာတြင္ အီးယူသည္ ၎၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ လတ္
     တေလာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝရန္ အသင့္ရွိေနပါမည္။ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
     ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ၊ အတိအက်ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို အကာအကြယ္ေပးေရးေသခ်ာေစရန္ ထိုကိစၥျပီးေျမာက္ေစ
    ရန္ အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေျမျမွဴပ္မိုင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႕ပြားေရးႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္
     သိမ္းေရးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တက္ၾကြျပီး
     ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ အတိအက်
     ဆိုရေသာ္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သမၼတ
     ဦးသိန္းစိန္၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။
-       ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးတို႕ကို ျမႇင့္တင္ရင္း တာဝန္ယူသည့္ ကုန္သြယ္
    ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အားေပးရန္၊ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ GSP (Generalized Scheme of Preferences) အျမန္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းသည္လည္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပ့ံပိုးမည့္ အီးယူ
    ၏ မူဝါဒအေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တဆင့္လွမ္းသည့္အေနျဖင့္ အီးယူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
    ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ျဖိဳး
    တိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အစိုးရ၏ စီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ေစေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ လက္ရွိလုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို သာမန္ျပည္သူ
    မ်ား ခံစားရေရး ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ အီးယူသည္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ား၏ အဆင့္တိုးလာမႈကို ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ အီးယူသည္ ေအာက္ပါရႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈမ်ားအား အေလးေပး၍ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္-
-       က်န္ရွိေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးလိုအပ္ခ်က္၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးယႏၱရားဖန္တီးမႈ ေက်နပ္မႈရေရးႏွင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္း ေစာႏုိင္သမွ်ေစာ၍ ျပီးစီးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေရးကို မွတ္သားထားပါသည္။
-       ျပည္တြင္းလူမ်ိဳးေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ အီးယူသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ အဓိကရုဏ္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူမည့္ ကတိေပးခ်က္ျဖစ္ရပ္၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈေပါင္းစံုအတြက္ ကတိမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ အီးယူသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာေနပါသည္။
-       ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရေသာ လူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ခ်က္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေနအထားကို ကိုင္တြယ္ျခင္းအပါအဝင္ တင္းမာမႈျဖစ္ရေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ပ်က္ယြင္းမသြားႏို္င္သည့္အေျဖ ရွာ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
-       ပဋိပကၡႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈနွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီေပးသည့္ လုပ္သားမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိ အျမန္ဆံုးအကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရး လုိအပ္ခ်က္

၅။ တိုင္းျပည္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ခုလံုးတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသို႕ဦးတည္ေသာကာလသည္ အေရးပါလွေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေလ်ာက္ အီးယူေကာင္စီသည္ အီးယူ၏တုန္႕ျပန္မႈမ်ား၌ ညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ အံဝင္ခြင္က်မႈသည္ အေရးၾကီးသည္ဆိုသည္ကို အေလးအနက္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ဧျပီလက အေျဖကိုၾကည့္၍ အီးယူေကာင္စီသည္ အီးယူမူဝါဒကို ဦးစားေပးမည့္ အလံုးစံုပါဝင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မူမ်ားကို အဆိုျပဳရန္ ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ ေနာင္သံုးႏွစ္တာ ေထာက္ပ့ံကူညီေရးမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္/ဒုတိယသမၼတအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အီးယူေကာင္စီသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အီးယူအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား၏ ပူးတြဲအစီအစဥ္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိေစဘဲ ေပးရန္ အားေပးမည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိဟန္ခ်က္ညီေနေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း အေလးထားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၆။ အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ၍ အကူအညီေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြက္ အစျပဳမႈမ်ားကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ ၎မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဘရပ္ဆဲသို႕ လာေရာက္စဥ္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၅ ရက္ေန႕က သေဘာတူထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment