Saturday, May 4, 2013

အေမရိကန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေအာင္ျမင္ဟုဆို(3 May 2013 ရက္စြဲပါ UPI မွ US report : Myanmar’s reforms are failing ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)
 
         အေမရိကန္အစိုးရေကာ္မရွင္တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို စနစ္တက်ခ်ိဳးေဖာက္ရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ အမည္မည္းစာရင္းဝင္ (၁၅) ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ေစရန္ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

     ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မရွင္က ၎၏ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ သည္ မြတ္ဆလင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ၍ ႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ ကြန္ဂရက္က ခန္႔အပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

         “ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိအေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ ခြင့္နဲ႔  ယံုၾကည္မႈအေျခအေနေတြ  အေရးတႀကီးတိုးတက္လာတာ  မေတြ႕ရေသးပါဘူး။”  ဟု ေကာ္မရွင္ က ေျပာပါ သည္။

          ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘာသာေရးအရ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူ (၁၉၂) ဦးခန္႔ ေသဆံုးသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ၎၏ ငါးဆခန္႔ရွိသည္ဟု ဆိုျခင္းအေပၚ ေကာ္မရွင္ကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။

       စာမ်က္ႏွာ ၃၇၁ မ်က္ႏွာပါဝင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ Eritrea၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယား၊ ဆူဒန္ ႏွင့္ အူဇဘက္ကစၥတန္ စသည့္ ရွစ္ႏိုင္ငံအား အထူးစိုးရိမ္ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား (Countries of Particular Concern – CPC) အျဖစ္ တရားဝင္ ျပန္လည္ေၾကျငာသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

        ေကာ္မရွင္သည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပင္းထန္စြာခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳေသာ အစိုးရမ်ားကို CPC ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

       အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိသင့္ၿပီး၊ ႐ုတ္သိမ္းေပး ခဲ့ေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ကိစၥတြင္ ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ျပည့္မွီ သည္အထိ ျပန္လည္ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကေျပာပါသည္။

        အထူးစိုးရိမ္ရမႈမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္မွ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား၌ ခရစ္ယာန္အရပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေကာ္မရွင္က ေျပာပါသည္။

           ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး တစ္သိန္းခန္႔မွာ လံုၿခံဳေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဆို႐ြားေသာအေျခ
အေန၌ ေနထိုင္ေနၾကရၿပီး၊ အစိုးရခန္႔မွန္းေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁၉၀ ေက်ာ္ထက္မ်ားစြာပိုမိုကာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္
အသတ္ခံခဲ့ရ ပါသည္။

          “႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျငင္းပယ္ခံရၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈကိုခံေနရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးပြဲေတြလႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လူမႈေရးအရလည္း ဖိႏွိပ္ထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ လႈံေဆာ္ၾကၿပီး၊ လူအုပ္ႀကီး၊ ရဲမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေရးယူခံရမႈ မရွိပါဘူး” ဟု ေကာ္မရွင္က ေျပာပါသည္။

          ယခု အေမရိကန္၏ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာအစိုးရေကာ္မရွင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ၿပီးအစိုးရက လံုၿခံဳေရးမ်ားတိုးျမႇင့္ခ်ထားရန္ ေထာက္ခံေရးသားထားလာၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚ
လာျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဧရာဝတီသတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

         ျမန္မာအစိုးရေကာ္မရွင္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုး ရန္ ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ပါသည္။

       အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ျငင္းပယ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေစ သည္ဟု ဧရာဝတီ
သတင္းက ေဖာ္ျပပါသည္။

        သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈ မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ထိခိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

         ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၀-၂၁ က ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိတၳီလာတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပင္းထန္ေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ဗီဒီယိုအား BBC မွ ျပသခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားပိုင္ေသာ ဆိုင္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ ရဲမ်ားက ရပ္ၾကည့္ေနပံုမ်ားပါဝင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment