Thursday, May 16, 2013

သံုးပြင္ဆုိင္ ယံုၾကည္မႈ (သို႔) အဆိုးထဲမွ အေကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္  ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္း မဟာစင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ေမ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂတ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားခဲ့ရာ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ိဳး ထပ္ျဖစ္မလာဖုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၌ သဘာဝေဘး အႏၱ ရာယ္ႀကံဳေတြ႕လာသည့္အခါ ထိုႏုိင္ငံကို အုပ္စိုးသည့္ အစိုးရ၏ (ျပည္နယ္အစိုးရသာမက ျပည္ေထာင္စု အစုိးရပါ) အခန္းက႑မွာ အမွန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ခဲ့စဥ္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေရး အင္ဂ်င္စီ (Federal Emergency Management Agency) သည္ အျခားေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးႏုိင္ခဲ့႐ုံသာမက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံကို  ဝင္ေရာက္မည့္  မဟာဆင္  ဆုိက္ကလုန္းမုန္းတိုင္းဒဏ္ကို  ႀကိဳတင္ကာကြယ္
သည့္အေနျဖင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း၏ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔ကိုလည္း ေမ ၁၄ ၌ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေပၚ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေသာအခါ အစိုးရ၏ အခန္းက႑သာမက တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ သဘာဝကပ္ေဘးေၾကာင့္ ကစဥ့္ကလ်ား၊ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ အေျခအေနကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္ (အထူးသျဖင့္ ကယ္ဆယ္၊ေထာက္ပို႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား) အဖြဲ႕အစည္းမွာ တပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ၁၉၉၁  ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံကို ဆိုက္ကလံုးမုန္းတုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့စဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၈ တြင္ အေမရိကန္ အလယ္ပိုင္းကို မတ္(ခ်္)(Mitch)  အမည္ရွိ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ခဲ့စဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၅   အေမရိကန္ကို ကသရီနာ  (Katrina) အမည္ရွိ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ခဲ့စဥ္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဆီခၽြမ္(Sichuan) ျပည္နယ္တြင္ ငလ်င္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ၂၀၀၅ ေအာက္တိုဘာ၌ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈတြင္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်၍ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ဆံုး႐ႈံးမႈ ကပ္ေဘးမွ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

သဘာဝကပ္ေဘးသည္ မေမွ်ာ္လင့္အပ္သည့္ အရာျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚက အဆုိးမွ အေကာင္းကို ဆြဲထုတ္ယူ၍ရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ယူႏုိင္ရေပမည္။ ထိုသဘာဝေဘး အေၾကာင္းျပဳ၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္
ျပည္သူၾကား သံုးပြင့္ဆုိင္ ယုံၾကည္မႈကို အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္လွ်င္ အဆုိးထဲမွ အေကာင္းပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

No comments:

Post a Comment