Friday, May 3, 2013

သမၼတဦးသိန္းစိန္ မွတ္တိုင္ျဖစ္မည့္ ဝါရွင္တန္ခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ဟုဆို

(3 May 2013 ရက္စြဲပါ AFP မွ Shaun Tandon ေရးသားေသာ Myanmar Leader plans landmark Washington visit: Source ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)
                                                          Photo Credit By Online

             ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတသည္ မွတ္တိုင္ထူမည့္ ဝါရွင္တန္သုိ႔ ယခုလသြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္ကို စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္က ၾကာသာပေတးေန႔က ေျပာပါသည္။ 

              မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈရွိေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဗီဇာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ လကၡဏာကို ျပသခဲ့ပါသည္။ 
          သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေမလ (၂၀) သို႔မဟုတ္ (၂၁) ဝန္းက်င္တြင္ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနရာ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔အတြင္း အေမရိကန္သို႔လည္ပတ္ေသာ ပထမဆံုး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ကြန္ဂရက္မွ အဖြဲ႔ဝင္ အရာရွိတစ္ဦးက AFP သို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
          အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမၼတ Barack Obama ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက မည္သည့္ေၾကညာခ်က္မွ် ျပဳလုပ္ရန္မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က ဦးသိန္းစိန္လာေရာက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။
          ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး၏ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry သည္ ၾကာသာပေတးေန႔က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈျဖင့္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္က ဗီဇာပိတ္ပင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။
         လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအေပၚ သီးျခားကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ ဗီဇာပိတ္ပင္ခံထားရသူမ်ားမွာမူ ဆက္လက္က်န္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာၾကားရာတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားမွာ အစိုးရလုပ္သားမ်ား၊ အရာရွိမ်ား အခ်ိဳ႕ပင္စင္စားမ်ား အထိက်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
        အဆိုပါ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔လာေရာက္ၿပီး ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
        အေမရိကန္၏ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေရးႀကီးေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၊ ျမန္မာအစ္ိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရးအားေပးကာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးပါသည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။
        ကြန္ဂရက္မွ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုအဆိုအရ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း လွမ္း ႏိုင္ရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း၊ Burma မွ ျမန္မာဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚရန္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
        အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား GSP (Generalized System of Preterences) အစီ အစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရေရး စဥ္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ (၅၀၀၀) ခန္႔အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
        Obama သည္ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူေျပာင္းေရး အတြက္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ
ေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားအတြက္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

        သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ယခု ခရီးစဥ္မွာမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပၚေပါက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရွိႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မခံရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
               မၾကာေသးမီက Human Rights Watch မွ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႐ိုဟင္ဂ်ာ
မ်ားအေပၚ အျပတ္ရွင္းေရး စီမံခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲထားပါသည္။

             ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ US Campaign Quigley က Obama အစိုးရသည္ အေပါင္းလကၡ
ဏာေဆာင္ ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚတြင္သာ တုန္႔ျပန္ၿပီး ျပႆနာမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

        “ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူ႔ကိုဖိတ္တာဟာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္ေပးပါတယ္။ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေရးကို အေမရိကန္က ဘာမွ်မလႈပ္ခဲ့ပါဘူး” ဟု Jennifer က ေျပာပါသည္။
            ဦးသိန္းစိန္၏ ယခု ဝါရွင္တန္ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ သမၼတ Lyndon Johnson က စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းအား ဖိတ္ၾကားၿပီးေနာက္ ယခု ပထမဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္သို႔လာေရာက္ခဲ့ဘူးေသာ္လည္း၊ နယူးေယာက္ တြင္သာ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment