Wednesday, May 22, 2013

အစိုးရႏွင့္ KNU သေဘာတူညီခ်က္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသး

             ကရင္အမ်ိဳးအသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူညီထားေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားအား လက္ေတြ႕  အေကာင္အထည္ေဖာ္      ေဆာင္ရြက္ျခင္း  မရွိေသးေၾကာင္း ေမလ ၁၈၊ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ေကာ္မတီဝင္မ်ား
၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္  စုံညီအစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

             အဆုိပါအစည္းအေဝးသို႔ ကရင္ေရးရာ အစည္းအေဝးမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သူ ၃၇ ဦး တက္
ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုးပါဝင္သည့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အနာဂတ္သာယာလွပေရးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ေနထိုင္ရန္၊ စားဝတ္ေနေရး
လူေနမႈ ဘဝတိုးတက္ ျမင့္မားေရးအတြက္ သတိရွိစြာျဖင့္ က်ရာအခန္းက႑ မွ တညီတညြတ္တည္း
 ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

            ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ KDC မွ
 ေဒါက္တာ ေနာ္ဘတ္ရီခါထင္မွ စစ္မွန္ေသာ        ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာ
ေပးျခင္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍
သေဘာထား တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

           ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရႏွင့္ KNU အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း သေဘာတူညီထားသည့္ အခ်က္မ်ား
ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမ
ပိုင္ဆိုင္မႈကို  အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကရင္ လူ႔အခြင့္
အေရးအဖြဲ႕မွ မခူခူဂ်ဴ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

           အဆုိပါ         ကိစၥႏွင့္  ပတ္သက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးရာလႈပ္ရွားမႈ      ကြန္ရက္ မွ ကိုအဲလက္စ္က KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမတြင္ရွိသည့္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထား
ေသာ ေျမယာဥပေဒ တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

         Transnational Institude (TNI) ထုတ္ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းထား ၿပီးျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒၾကမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း  ေတာင္ယာစနစ္ႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာ
ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္ ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း အခန္းက႑မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေသာ
ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

           ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရႏွင့္ KNU သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္
အတြက္ ေဒသခံမ်ား နစ္နာမႈမ်ား  ရွိေနသည့္ ကိစၥအျပင္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္
 DKBA ႏွင့္ BGF တို႔သည္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္ ဧၿပီလကုန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

           ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကရင္အမ်ိဳးသား အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ အလားတူ
တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း BGF မွအမွတ္ ၃ တပ္
နယ္မွဴး ဗိုလ္ႀကီးေစာခ်စ္သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။

           ထိုသို႔ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ကရင္ စည္း
လံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္ကို
ေမလ ၁၈၊ ၁၉ ရက္မ်ား တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားလံုး
ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဖလံု - စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုး
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment